AMBALAJ ATIKLARININ TOPLAMA,TAŞIMA,AYRIŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME İHALE İLANI
 

EMİRGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

          EMİRGAZİ Belediye Sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Toplama,Taşıma,Ayrıştırma ve değerlendirme işi 2886 sayılı DİK nun 35/C maddesi ne istinaden  3 yıllığına Kira ihalesi, yapılacaktır.

 

·         İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ,YERİ VE MİKTARI

 

          EMİRGAZİ  Sınırları içinde ortalama 12 Ton/yıllık ambalaj atığı toplama,taşıma,ayrıştırma ve değerlendirme işi yapılacaktır.

 

       2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE  HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

 

      Şartname EMİRGAZİ Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edebilirler.

 

      3-İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE YAPILACAĞI

 

       İhale Belediye Meclis Toplantı odasında 13.02.2018 Tarihinde Salı Günü,Saat 11:00  de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C maddesi Açık Teklif usulü ile yapılacak olup İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

 

     4-TAHMİN EDİLEN  BEDEL VE GEÇİCİ  TEMİNAT MİKTARI

 

      a) İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen kira bedeli 300,00 TL /Ay+ KDV dir.

      b) İhale konusu kiralama işinin geçici teminat bedeli, 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 324,00 TL. dir. ( 2886 sayılı D.İ.K. in 26. maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

      c) Geçici Teminat mektubunu yada yatırıldı makbuzunu ihale  saatine kadar İdareye ibraz edilmesi  şarttır.

 

     5-İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

 

       a)Gerçek Kişiler için:

 

1-TC Vatandaşlık numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe.

3-Tebligat için adres beyanı ve ikametgah belgesi.

4-İhale Şartname bedeli makbuzu.

5-Geçici Teminat Makbuzu.

6-Ambalaj atığı toplama ve ayırma işi ile ilgili .Çevre İzin ve Lisans Belgesi

   İdareye ibraz edilecektir.

 

       b)Tüzel Kişiler için:

 

1-İhaleye katılmak istendiğine dair dilekçe.

2-Tebligat için adres beyanı.

3-2017 yılı içerisinde alınmış ticaret ve /veya Sanayi odası belgesi aslı.

4-Noter tasdikli imza sirküsü aslı.

5-Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli suretleri.

 

İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza beyannamesi aslı ibraz edilecektir.

6 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü ihale saatine  kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. ihaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler  ve diğer masrafları yükleniciye  aittir.

( Adresimiz: Camikebir Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi NO:24 Emirgazi/KONYA  

EMİRGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 
BİZİ TAKİP EDİN